Historie kroužku

 

Čtenářský kroužek Knihomílek

Čtenářský kroužek při knihovně naposledy pracoval v roce 1976 a vedla ho tehdejší knihovnice Božena Gajdová z Bojkovic. Neexistují však o něm žádné podklady ani záznamy.

Po velmi dlouhé době byl otevřen opět ve školním roce 2013/2014 a je určen pro děti od druhých do šestých tříd základních škol. Kroužek je zdarma. Vede ho ve svém volném čase současná knihovnice Kristýna Šopíková. Ve školním roce 2015/2016 si děti zvolily název kroužku KNIHOMÍLEK. Na konci školního roku děti dostávají za absolvování kroužku osvědčení a za odměnu jezdí na exkurze do některé z okolních knihoven.

Činnost kroužku

Činnost kroužku je zaměřena na rozvíjení čtenářské gramotnosti, seznámení dětí nejen se současnou českou i zahraniční literaturou, ale také službami, které knihovna nabízí. Děti se učí pracovat s webovým katalogem knih, se svým čtenářským kontem, učí se správně orientovat v prostorách knihovny. Formou různých her, křížovek, kvízů, soutěží si rozšiřují slovní zásobu, učí se psát a tvořit básničky, příběhy aj. Patří k tomu také čtení z knih a představování novinek. Během školního roku si také malují a tvoří na aktuální témata. Knihomílci se každoročně zapojují do akce Pasování prvňáčků, kdy pro prvňáčky  připravují kratičká pásma plná povídání, básniček a písniček na různá témata, která pak prezentují právě na této akci. Od roku 2015 kroužek spolupracuje s Domem s pečovatelskou službou Bojkovice. Pro seniory děti připravují během roku  krátká vystoupení k Vánocům, ke Dni matek a Dni otců. Od roku 2016 se kroužek zapojuje ve spolupráci s Muzeem Bojkovska do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. V roce 2017 se připojila do této akce i Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově.