Slovinsko – rozmanitost na dosah ruky s J. Husákem – 7.2.2019